Post Pic

IT-TLIETA (22) Se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Rita, fil-kappella ta’ San Silvestru, fis-6p.m. jingħad ir-Rużarju u wara jkun hemm Quddiesa bil-kant u bil-prietka. L-ERBGĦA (23) Se tiġi organizzata Ħarġa għall-Anzjani f’M’Xlokk. Din l-attivita tinkludi Quddiesa u Ikla. Booking sa nhar it-Tnejn. L-ERBGĦA (23) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. […]

Post Pic

IL-ĦADD (13) Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fil-parking area tal-PAMA. Infakkru li min se jagħti d-demm mitlub jippreżenta l-karta tal-identita. IT-TNEJN (14) Fiċ-ċimiterju se ssir quddiesa fis-7.00pm, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. IT-TLIETA (15) L-Azzjoni Kattolika Nisa se torganizza laqgħa, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm, fl-Oratorju Marija Immakulata, fid-9:30am u tinkludi Quddiesa, Taħdita u […]

Post Pic

IT-TNEJN (7) Se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju, fis-7:00p.m. IT-TLIETA (8) Hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompej, Fil-11:30am Quddiesa fil-Knisja Arċipretali u wara tingħad it-Talba supplika tal-Madonna. L-ERBGĦA (9) Festa ta’ San Ġorġ Preca, fil-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-knisja Arċipretali, jieħdu sehem il-membri tal-Museum. IL-ĠIMGĦA (11) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-laqgħa se tkun […]

Post Pic

IL-ĦADD (29) Se ssir FIERA, fl-Oratorju Marija Immakulata. Se nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mejju. Xahar ddedikat lill-Madonna. Inħeġġu li b’mod speċjali f’dan ix-xahar jintalab ir-rużarju kuljum. Fil-Knisja Arċipretali isir kuljum wara l-quddiesa tas-7a.m. u fis-6pm. Matul ix-xahar ta’ Mejju l-Leġjun ta’ Marija se jorganizza Rużarju fil-beraħ kull nhar ta’ Erbgħa, ħdejn il-kappella tal-Madonna tal-Isperanza u […]

Post Pic

IL-ĦADD (22) Mons Arċisqof se jordna djakni ġodda, fosthom lil Jean Gove’ mill-parroċċa tagħna. L-Ordinazzjoni se tibda fil-Katidral tal-Imdina, fid-9:00a.m. Kulħadd huwa mistieden. IL-ĦADD (22) Se ssir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali, fl-4pm. IL-ĦADD (22) Se tiġi organizzata Manifestazzjoni favur il-ħajja li tibda minn quddiem Kastilja fl-4:00pm. Se jiġi organizzat trasport mill-pjazza tal-Mosta fit-3pm. […]

Post Pic

Illum il-ĦADD (15) u matul il-ħdud li ġejjin il-Mixja Neo Katekumenali qed twettaq il-Missjoni l-Kbira. Dawn il-laqgħat se jsiru fl-10am, fil-Pjazza tal-Mosta, ħdejn il-parking area. IL-ĦADD (15) Patri Alex Zammit tas-Soċjeta Missjunarja ta’ San Pawl jiċċelebra l-Quddiesa ta’ Radd il-ħajr lil Alla, fil-Knisja Arċipretali fil-5:30pm. Kulħadd huwa mistieden. IT-TNEJN (16) Se ssir quddiesa fuq l-artal […]

Post Pic

IL-ĦADD (8) Niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-Kappella tal-Pax Et Bonum wara l-Quddiesa tad-9:30am ssir siegħa Adorazzjoni u fil-Knisja Arċipretali, ssir siegħa Adorazzjoni li tibda fl-4:30pm u Quddiesa fil-5:30pm. IT-TNEJN (9) Is-76 sena mill-Miraklu tal-Bomba li laqtet il-Knisja tagħna, fis-6:30p.m. Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara titkanta l-Antifona, it-Te Deum u tingħata l-Barka Sagramentali. IT-TNEJN (9) Jibdew […]

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (1) Niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Rxoxt. Fid-8:45am. il-Ministri Straordinarji tat-tqarbin joħorġu jqarbnu lill-morda fi djarhom. Fid-9:30am issir Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-parroċċa, li joffru figolla għal persuni fil-bżonn. Wara l-Quddiesa jsir it-tberik tal-figolli, fuq iz-zuntier tal-Knisja Arċipretali. Għal din il-quddiesa se jkun hemm postijiet riservati għall-persuni b’diżabilita. Filgħaxija, fil-5:30p.m. issir Quddiesa kantata tal-Għid il-Kbir u […]

Post Pic

IL-ĦADD (25) ĦADD IL-PALM. Fid-9am tibda l-funzjoni tat-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u l-palm fuq iz-zuntier tal-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza minn fejn tibda purċissjoni sal-Knisja Arċipretali fejn issir il-quddiesa solenni. Il-purċissjoni se tgħaddi minn Triq l-Isperanza, Kbira għal Knisja Arċipretali. IT-TNEJN (26), IT-TLIETA (27) U L-ERBGĦA (28) Tlett ijiem ta’ tħejjija. Fis-6pm isir it-Talb tal-Via Sagra u fis-6:30p.m. […]