Riflessjoni għat-33 Ħadd tas-sena Liturġika

Minn Dun Bastjan Caruana

Kull negozju, kull għaqda, kull kumpanija serja tara li żżomm il-kotba tal-finanzi aġġornati u tal-inqas darba fis-sena tagħmel rendikont tad-dħul u tal-infieq biex tkun taf kif inhi sejra, xi profitti hemm, jew biex tara jekk l-għan tagħha hux jiġi milqugħ.  Ħafna drabi dawn ir-rendikonti jagħddu wkoll f’idejn awdituri biex jikkofermaw li kollox sar u qed isir kif suppost.  Wieħed jistenna li wara ħafna ħidma jkun sar profit.  Ħafna drabi dan il-profit ma jieħduħx il-ħaddiema, li jkunu ħadmu għalih, imma jibqa’ fl-istess kumpanija biex tkabbar l-operat tagħha.  Madanakollu l-ħaddiema wkoll igawdu minn dan il-profit, għax aktar ma tissaħħah il-kumpanija aktar ikollhom xogħolhom fi żgur u jserħu rashom li mhux se jispiċċaw barra bla xogħol.

Donnu llum fil-parabbola li għandna quddiemna, Ġesù qed jgħidilna biex naħsbu bil-moħħ ta’ negozjant. Sakemm indunu fuq din l-art, nistennew it-tieni miġja tiegħu, iridna nagħmlu profitti minn dak li jafdalna f’idejna, mhux għalina nfusna imma biex fl-aħħar nagħdduhom lis-sinjur. Dan iwassalna biex nidħlu fl-hena ta’ Sidna. Fil-parabbola tat-talenti nsibu li sew dak li kellu ħames talenti u sew l-ieħor li kellu żewġ talenti, irdupjawhom bil-ħidma tagħhom.  Fl-aħħar għaddewhom lis-sinjur tagħhom, bla ma żammew xejn għalihom, imma huma daħlu fl-hena ta’ sidhom. Għal kuntrajru dak li ġie afdat b’talent wieħed, iddeċieda li jieħu triq oħra; ma għamel ebda profit bih u bil-għażż tiegħu tilef kollox, tilef iż-żmien, tilef kull profit u tilef iċ-ċans li jidħol fil-hena ta’ sidu għax baqa’ barra.

Quddiem din l-parrabbola rridu niftakkru li:

  1. Alla qed jafdalna ħafna ġid: hemm bżonn li dan l-ġid nindunaw bih u nagħrfu l-valur tiegħu. Fl-istess ħin nagħrfu kemm Alla jafdana. Talent ma kienx somma żgħira (jiswa’ 'l fuq minn miljun euro, qisu ekwivalenti għal 33 kilo deheb). Immaġina ftit li tiġi afdat b’milju euro – x’fiduċja jkollhom fik!
  2. Ftakar x’responsabiltà għandek quddiem dan il-ġid. X’tagħmel bih? Importanti li ma taħlix u ma tberbaqx dak li mhux tiegħek, imma tagħmel l-aħjar minnu. Faċli quddiem dan il-ġid kollu timtelgħa b’biża’ u anzjetà għax tibża li titilfu, imma ejjew niftakru f’dak li kellu talent wieħed u ħalla l-biża’ tmexxih! Spiċċa tilef kollox għax ma għamel xejn b’dak il-ġid. Għalhekk ma nħallux il-biża’ żżommna lura milli nagħmlu li nistgħu biex nimxu 'l quddiem.
  3. Xi darba se tintalab renidikont ta’ kif qed tuża dak li mhux tiegħek. Għalhekk, għandna nibqgħu attenti kontinwament, kif ikun attent negozjant tul is-sena kollha biex jara kif sejjer l-andament tan-negozju tiegħu.

Fi kliem ieħor il-kelma ta’ Alla llum qed twassalna biex nirriflettu dwar kif qed nużaw iż-żmien u l-ħin, kif qed nużaw saħħitna u l-enerġija tagħna, kif qed nużaw il-kapaċitajiet u l-kwalitajiet tagħna. Fl-ewwel qari għandna kliem ta’ tifħir għal dik l-mara ta’ ħila, li tiproduċi u tirsisti għall-familja tagħha. Imma mhux biss, bil-ħidma tagħha tgħin ukoll lill-fqir u lill-imsejken. Illum jaħbat ukoll il-jum dinji tal-foqra. Hu jum li jrid ifakkarna fir-responsabbilità tagħna li naqsmu mal-foqra minn dak li Alla qed jafdana bih. Meta ngħinu lill-foqra ma nkunux qed innaqsu xejn minn dak li hu tagħna, anzi nkunu qed inkattru l-profitti tagħna. Il-profitti ta’ din l-mara għaqlija ma kienux jidhru fi flus, f’ammonti li tista’ tgħoddhom, madanakollu tiswa ħafna aktar mill-ġawhar.

Mhux l-ewwel darba li nisimgħu min jgħidilna li mhux kemm taħdem jgħodd imma dak li tkun. Hekk hu, imma rridu niftakkru li l-ħidma tagħna tibnina u tagħmilna dak li aħna – tagħtina identità.  Għal kuntrajru l-għażż jeqridna u ma jħalliniex nikbru f’persuni aħjar. Il-kundanna tar-raġel li kellu talent wieħed kienet din: li kien għażżien, beżżiegħ u traskurat. Niftakru, għalhekk, li x-xogħol hu grazzja għax jagħtina sehem mill-ħidma ta’ Alla. Meta Alla ħalaq il-bniedem afdalu f’idejh lid-dinja biex jieħu ħsiebha.  Illum ejjew nieqfu ftit u bħan-negozjant għaqli, nagħmlu rendikont ta’ kif qed nużaw il-ġid li Alla qed jafdalna.  Għadna fiċ-ċans li nirrinġaw dak li hemm bżonn nirranġaw biex nagħmlu profitti akbar.