Riflessjoni għas-7 Ħadd tal-Għid

Riflessjoni għas-7 Ħadd tal-Għid

mill-Arċipriet Dun Bastjan Caruana.

Fil-mument tat-tlugħ fis-sema tal-Mulej, l-Appostli ġew afdati b’ħidma tant kbira; kellhom ikomplu x-xogħol tal-Imgħallem tagħhom. Issa kien intemm it-taħriġ tagħhom u wasal iż-żmien li jkomplu fuq dak li tgħallmu matul iż-żmien tal-aprentistat. Kienu għamlu snin jiġru ma’ Ġesù, jisimgħuh jippriedka, jarawh jieqaf man-nies l-aktar bagħtuti u mixħuta fil-ġenb tat-triq, rawh jagħmel il-mirakli u setgħu jaraw f’Ġesù sinjal tal-imħabba ta’ Alla fid-dinja. Anke wara li qam mill-mewt baqa’ jidhrilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. Imma issa kien wasal iż-żmien li din il-ħidma titkompla minnhom. Bħal diversi studenti wara li jtemmu l-kors tagħhom u jsibu ruħhom fuq il-post tax-xogħol, imtlew bil-biża’ għax ħassewhom weħidhom u bla ħila. Tassew kien jonqoshom il-qawwa biex jintefgħu l-baħar u jibdew jgħumu.  Din l-imbuttatura ma ġietx mill-ewwel, kellhom jgħamlu żmien jistennew f’Ġerusalemm biex jirċievu l-Ispirtu s-Santu u jimtlew b’dik il-qawwa biex iwettqu dak li kienu tgħallmu minn Ġesù. Fit-twettiq ta’ din il-missjoni, huma saru jixbħu lil Ġesù u waslu biex studenti ġodda jibdew l-apprentistat. Fl-aħħar mill-aħħar dan kien il-kmand ta’ Ġesù: “morru u għamlu dixxipli mill-ġnus kollha.”  Fl-Appostli dehret is-setgħa ta’ Ġesù, għax Ġesù kien qed jaħdem permezz tagħhom. B’hekk il-ħidma ta’ Ġesù kompliet titwettaq permezz tal-Appostli.

Dan baqa’ jiġri sal-lum. Il-fidi f’Ġesù waslet għandna għax kien hemm diversi qabilna li bil-kliem u bl-eżempju tal-ħajja tagħhom għallmuna nkunu dixxipli ta’ Ġesù. X’wassal biex dan jibqa’ għaddej minn ġenerazzjoni għal oħra jekk mhux l-istess Spirtu ta’ qawwa li rċevew l-Appostli!  Dan l-Ispirtu qed jaħdem u jibqa’ jaħdem sal-aħħar. B’hekk il-fidi f’Ġesù għadha ħajja u tibqa’ ħajja. Illum waslet għandna u permezz tagħna trid tasal għand oħrajn. Tassew aħna studenti u mgħallmin fl-istess ħin: bħala studenti nitgħallmu mill-eżempju ta’ tant persuni li jkunu waslu li jgħixu l-missjoni ta’ Kristu fihom, u aħna mgħallmin meta ngħinu lil ħaddieħor jiskopri s-sewwa.  San Pawl fl-ittra lill-Efesin (it-tieni qari tal-lum) iħeġġiġna biex “ngħarfu l-kobor bla qies tas-setgħa tiegħu fina li emminna.”  Tassew aħna msejħin għall-ħwejjeġ kbar u għandna sehem minn ħwejjeġ tal-għaġeb. Hemm bżonn li niskopru ferm aktar “x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li takom taqsmu mal-qaddisin” biex ma nintrebħux mill-biża’ u l-qtiegħ ta’ qalb.  Forsi hawn minn iħossu nferjuri għax hu dixxiplu tal-Mulej! Forsi hawn minn jibża’ juri x’jemmen quddiem dinja li widnejna magħluqa għas-sewwa. Imma ejjew niftakru f’din il-qawwa li hemm f’kull wieħed u waħda minna. Niftakru kemm l-Imgħallem tagħna qed jafdana meta jibgħatna fid-dinja biex inxandru t-tagħlim tiegħu u ngħixu fuq il-kmandamenti tiegħu fil-ħajja ta’ kuljum.