Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-14 sal-21 ta' Awwissu 2022.

  1. IL-ĦADD (14) Lejliet il-Festa. Fid-9:30a.m., quddiesa kantata u fi tmiem il-quddiesa jitkanta t-Te Deum. Fil-5:30p.m., quddiesa tal-Vġili fil-Bażilika u fis-6:45p.m. tibda t-transulazzjoni solenni tar-Relikwija mill-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’ sal-Bażilika. Wara jitkanta l-ewwel għasar u tingħata l-Barka Sagramentali.
  1. IT-TNEJN (15) Jum il-Festa. Il-Ħin tal-Quddies ikun fis-6, fis-7 u t-8am. Wara tas-7am il-Ministri straordinarji tat-tqarbin iqarbnu lill-morda fi djarhom. Fid-9:15am tibda l-Konċelebrazzjoni solenni tal-festa preseduta mill-E.T. Mons Arċisqof Charles J. Scicluna. Din il-Quddiesa ser tkun imxandra fuq TVM2. Fil-11:15am tibda quddiesa oħra fil-Bażilika. Filgħaxija, fil-Bażilika issir Quddiesa letta fil-5:00p.m. u fis-6:00p.m. għasar solenni. Fis-6:45p.m. toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija.
  1. IT-TLIETA (16) l-għada tal-festa, l-ewwel quddiesa tkun fis-7:30am. Ma jkunx hawn tas-6:30a.m.
  1. IL-ĦAMIS (18) Il-Quddiesa tas-6.30pm ser terġa tibda tkun animata għat-tfal. Wara l-Quddiesa ser isir camping għat-tfal fuq iz-zuntier. Dawk it-tfal li għandhom xi camp żgħir jistgħu iġibuh magħhom. L-Attivita ser iddum sad-9pm.
  1. IL-ĠIMGĦA (19) Ser issir laqgħa oħra għal ġenituri tat-tfal li għandhom xi kundizzjoni bħal l-awtiżmu jew kundizzjonijiet oħra. Il-laqgħa ser issir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7.30pm.
  1. IL-ĦADD (21) Fil-5.00pm jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-magħmudija.
  1. Il-ġabra li saret il-ġimgħa l-oħra b’risq il-festa kienet ta’ €3680.
  1. L-Arċipriet, l-Kleru tal-parroċċa u l-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokjali jawguraw lil kulħadd il-festa t-tajba.
  1. Nitolbu għal Margaret Grima u Emanuel Catania li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej....